Przedmiot działalności podstawowej CODGiK stanowi wykonywanie czynności materialno-technicznych służących realizacji zadań publicznych przypisanych Głównemu Geodecie Kraju i określonych przepisami Dz.U.z dnia 14 kwietnia 2015 r., poz.520 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489) w zakresie:

  • baz danych i systemów zarządzania centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • systemów informacji o terenie o zasięgu ogólnopaństwowym,
  • Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach,
  • utrzymania serwerów katalogowych i serwerów metadanych,
  • tworzenia i obsługi usług sieciowych dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych,
  • interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych,
  • wdrażania i utrzymywania rozwiązań technicznych zapewniających określoną przepisami wydajność i dostępność serwisów geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;
  • dostępności i ciągłości działania systemów teleinformatycznych
  • bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
  • szkoleń użytkowników i podmiotów współtworzących infrastrukturę informacji przestrzennej.


Ponadto CODGiK może wykonywać działalność inną niż działalność podstawowa w zakresie i na zasadach określonych ZARZĄDZENIEM Nr 25 GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU z dnia15 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.