Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  (CODGiK) został utworzony w 1990 r. Na przestrzeni lat przynależność organizacyjna CODGiK ulegała wielokrotnym zmianom. ZARZĄDZENIEM NR 51 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, została utworzona instytucja gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, która postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w dniu 28 grudnia 2010 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373937 i w tej formie organizacyjnej funkcjonuje do dzisiaj. 

Podstawę prawną działalności CODGiK stanowią:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 193, poz. 1287)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
  • ZARZĄDZENIE NR 51 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • ZARZĄDZENIE Nr 25 GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


CODGiK jest jednostką sektora finansów publicznych.

Organem wykonującym funkcje organu założycielskiego w stosunku do CODGiK jest Główny Geodeta Kraju.

Główny Geodeta Kraju sprawuje nadzór nad działalnością CODGiK.

Siedzibą CODGiK jest m.st. Warszawa.