Warszawa: Ochrona fizyczna osób i mienia
Numer ogłoszenia: 423240 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 385658 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5322501, 5322510, faks 22 5322597.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia należącego do Zamawiającego. 2.Zamawiający wymaga aby Wykonawca przy pomocy pracowników ochrony sprawował całodobową ochronę fizyczną mienia zlokalizowanego w dwóch różnych lokalizacjach, pod następującymi adresami tj.: 1)01-102 Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94B; 2)05-506 Lesznowoli koło Piaseczna woj. Mazowieckie przy ul. Wojska Polskiego 81. 3. Zamawiający wymaga aby personel Wykonawcy składał się wyłącznie z osób posiadających licencję I stopnia dla wszystkich osób ochrony fizycznej, które będą realizować zamówienie, oraz licencję II stopnia pracownika ochrony fizycznej dla osoby, która będzie organizować i kierować zespołem pracowników ochrony w trakcie realizacji zamówienia 4.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ochronę posesji, budynków, pomieszczeń w tych budynkach oraz rzeczy znajdujące się w tych pomieszczeniach. 5.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonywanie wszelkich prac recepcyjnych oraz doraźne odśnieżanie w okresie jesienno-zimowym dojścia i chodników w obrębie budynków w obydwu lokalizacjach o czym mowa w pkt. 6 ppkt. 3 w Załączniku nr 1 do SIWZ. 6.Przed terminem złożenia oferty wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w budynkach i na terenie posesji, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Narodowski Władysław Biuro Ochrony Mienia i Osób Albatros, ul. Reutta 1/15, 06- 40 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 186188,54

  • Oferta z najniższą ceną: 186188,54 / Oferta z najwyższą ceną: 324860,22

  • Waluta: PLN.

 

Odpowiedzi na pytania cz.3

Odpowiedzi na pytania cz.2

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki w formacie PDF   Załączniki w formacie DOC
Załącznik nr 1 do SIWZ  
Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ  
Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy