Warszawa: Opieka i wsparcie techniczne dla pakietu oprogramowania firmy ESRI
Numer ogłoszenia: 407824 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5322501, 5322510, faks 22 5322597 , strona internetowa www.codgik.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opieka i wsparcie techniczne dla pakietu oprogramowania firmy ESRI.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opieka i wsparcie techniczne dla pakietu oprogramowania firmy ESRI. 1. Serwis licencji komercyjnej ArcGIS for Desktop Advanced sieciowej pierwszej - wznowienie szt.1- rok od daty zawarcia umowy 2. Serwis licencji komercyjnej ArcGIS for Desktop Advanced sieciowej dodatkowej - wznowienie szt.3- rok od daty zawarcia umowy 3. Serwis licencji komercyjnej ArcGIS 3D Analyst for Desktop sieciowej pierwszej - wznowienie szt.1- rok od daty zawarcia umowy 4. Serwis licencji komercyjnej ArcGIS Spatial Analyst for Desktop sieciowej pierwszej - wznowienie szt.1- rok od daty zawarcia umowy 5. Serwis licencji komercyjnej ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop sieciowej pierwszej - wznowienie szt.1- rok od daty zawarcia umowy 6. Serwis licencji komercyjnej Esri Production Mapping sieciowej pierwszej - wznowienie szt.1- rok od daty zawarcia umowy 7.Serwis licencji komercyjnej ArcGIS for Desktop Basic sieciowej pierwszej - wznowienie szt.1- rok od daty zawarcia umowy 8.Serwis licencji komercyjnej ArcGIS for Desktop Basic sieciowej dodatkowej - wznowienie szt. 1 - rok od daty zawarcia umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.70.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu zachodzą okoliczności z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b - ustawy Pzp, gdyż usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Firma ESRI Polska Sp. z o.o. jest jedynym podmiotem, który jest upoważniony do świadczenia usług asysty technicznej do oprogramowania ESRI. Firma ESRI Polska Sp. z o.o. zgodnie z oświadczeniem właściciela majątkowych praw autorskich jest jedynym autoryzowanym polskim dystrybutorem oprogramowania Eris Inc. na mocy certyfikatu uzyskanego od Environmental Systems Research Institute, Inc (Eris) z siedzibą w Redlands, Kalifornia USA - twórcy producenta rodziny oprogramowania Esri. Esri Polska sp. z o. o. jest upoważniona do prezentowania, promowania, wprowadzania na rynek, dystrybucji, instalacji, pomocy, świadczenia usług serwisowych i prowadzenia szkoleń w zakresie oprogramowania Esri i związanych z nim materiałów (z wyłączeniem danych i usług internetowych). Esri Polska Sp. z o. o. jest wyłącznym dystrybutorem, autoryzowanym przez Esri do oferowania i zawierania na terytorium Polski korporacyjnych umówi licencyjnych (ang. Enterprise License Agreement - ELA), obejmujących wdrażanie i wykorzystanie oprogramowania Esri (z wyłączeniem danych i usług internetowych), po uzyskaniu wcześniejszej zgody ze strony Esri dla każdej z tych umów. Uzasadnienie prawne: Art.67 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Esri Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.