Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) został utworzony w 1990 r. Na przestrzeni lat przynależność organizacyjna CODGiK ulegała wielokrotnym zmianom. ZARZĄDZENIEM NR 51 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, została utworzona instytucja gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, która postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w dniu 28 grudnia 2010 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373937 i w tej formie organizacyjnej funkcjonuje do dzisiaj.


Zarządzeniem nr 25 Głównego Geodety Kraju z dnia 15 grudnia 2010 r, zmienionym Zarządzeniem Nr 14 Głównego Geodety Kraju z dnia 09 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej został wprowadzony statut CODGiK definiujący zakres działalności.

 


Przedmiot działalności podstawowej CODGiK stanowi wykonywanie czynności materialno-technicznych służących realizacji zadań publicznych przypisanych Głównemu Geodecie Kraju i określonych przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

(Dz. U. Nr 76, poz. 489) w zakresie:

 • baz danych i systemów zarządzania centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • systemów informacji o terenie o zasięgu ogólnopaństwowym,
 • Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach,
 • utrzymania serwerów katalogowych i serwerów metadanych,
 • tworzenia i obsługi usług sieciowych dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych,
 • interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych,
 • wdrażania i utrzymywania rozwiązań technicznych zapewniających określoną przepisami wydajność i dostępność serwisów geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;
 • dostępności i ciągłości działania systemów teleinformatycznych
 • bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
 • szkoleń użytkowników i podmiotów współtworzących infrastrukturę informacji przestrzennej.

 

 www 72 3

 

 

CODGiK gromadzi, prowadzi i udostępnia bazy danych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:

 • osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
 • państwowego rejestru nazw geograficznych,
 • bazy danych ogólnogeograficznych,
 • bazy danych obiektów topograficznych,
 • zobrazowań lotniczych,
 • ortofotomapy,
 • numerycznego modelu terenu
 • opracowań tematycznych.


CODGiK prowadzi również dystrybucję wydawnictw Głównego Geodety Kraju w postaci urzędowych map oraz innych materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

CODGiK zajmuje się także utrzymaniem infrastruktury technicznej ZSiN (zintegrowany system informacji o nieruchomościach) obsługą systemu Integrującej Platformy Elektronicznej, jako elementu ZSiN, którego celem jest zapewnienie elektronicznej wymiany danych pomiędzy systemem ewidencji gruntów i budynków a systemem Nowej Księgi Wieczystej. Integrująca Platforma Elektroniczna umożliwia weryfikację danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o dane zawarte w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) i Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Do zadań CODGiK należy realizacja projektów EuroBoundaryMap, EuroRegionalMap, EuroGlobalMap oraz EuroDEM związanych z członkowstwem Polski w europejskim stowarzyszeniu – EuroGeographics.

Ponadto CODGiK bierze czynny udział zarówno w procesie utrzymania rezultatów projektów zrealizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, jak też w realizacji projektów w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. W CODGiK zlokalizowane jest centrum zarządzające wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS oraz centralny węzeł infrastruktury informacji przestrzennej (www.geoportal.gov.pl) stanowiący centralny punkt dostępowy do zbiorów danych przestrzennych oraz towarzyszących tym zbiorom usług sieciowych. CODGiK uczestniczy w realizacji projektów „GEOPORTAL 2”, „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania”, „TERYT2 - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju” oraz „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”, których celem jest stworzenie nowej jakości informacyjnej, zwiększenie dostępności do zasobów będących w kompetencjach Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz usprawnienie i unowocześnienie świadczenia usług dla obywatela i przedsiębiorcy, a także usprawnienie funkcjonowanie administracji publicznej.

Siedziba CODGiK znajduje się w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94B.