W związku z Zarządzeniem NR 17 Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dni wolnych od pracy za święta wypadające w 2014 r. w soboty uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2014 roku (środa) jest dniem wolnym od pracy w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zamian za święto przypadające w sobotę, w dniu 1 listopada 2014 roku.

Uwaga! Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wniosek o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bądź usługi systemu ASG-EUPOS zostanie zrealizowany dopiero po zapłacie należnej opłaty. Ze względu na publicznoprawny charakter opłaty zobowiązanym i wyłącznie uprawnionym do wniesienia opłaty jest podmiot, który wystąpił o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bądź usługi systemu ASG-EUPOS (wnioskodawca). Dokonanie wpłaty tytułem opłaty kwoty określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty przez podmiot inny niż wnioskodawca, nie wywołuje skutku zapłaty opłaty – nie powoduje bowiem wygaśnięcia zobowiązania publicznoprawnego wnioskodawcy. W przypadku, gdyby wpłata następowała z innego rachunku bankowego niż rachunek wnioskodawcy, wpłata taka uznana zostanie za wykonanie zobowiązania wnioskodawcy (zapłatę należnej opłaty) wyłącznie wtedy, gdy w tytule przelewu wskazane zostanie, że wpłacone środki pochodzą z majątku wnioskodawcy. 

       świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego  Miło nam poinformować, że Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dniu 5 sierpnia 2014 r. po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań, otrzymał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.