Uwaga! Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wniosek o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bądź usługi systemu ASG-EUPOS zostanie zrealizowany dopiero po zapłacie należnej opłaty. Ze względu na publicznoprawny charakter opłaty zobowiązanym i wyłącznie uprawnionym do wniesienia opłaty jest podmiot, który wystąpił o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bądź usługi systemu ASG-EUPOS (wnioskodawca). Dokonanie wpłaty tytułem opłaty kwoty określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty przez podmiot inny niż wnioskodawca, nie wywołuje skutku zapłaty opłaty – nie powoduje bowiem wygaśnięcia zobowiązania publicznoprawnego wnioskodawcy. W przypadku, gdyby wpłata następowała z innego rachunku bankowego niż rachunek wnioskodawcy, wpłata taka uznana zostanie za wykonanie zobowiązania wnioskodawcy (zapłatę należnej opłaty) wyłącznie wtedy, gdy w tytule przelewu wskazane zostanie, że wpłacone środki pochodzą z majątku wnioskodawcy.