Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje, że

od dnia 9 stycznia 2014 roku:

 

Zgodnie z § 20.1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku (Dz.U.2013, poz. 1183) w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywać się będzie na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonego w formie:

 

- pisemnej,

- dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art.3, pkt.1 lub pkt.2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013, poz.262), które posłużą wraz z innymi danymi do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny i jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych będzie rozpoznawalna;

- dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013, poz.235).

W związku z powyższym złożenie wniosku o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w innej formie uniemożliwi skuteczne udostępnienie danych.

 

Ponadto CODGiK informuje, że od dnia 9 stycznia zostanie uruchomiona skrzynka podawcza na portalu ePUAP, umożliwiająca złożenie wniosku o udostępnienie danych oraz podpisanie wniosku podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP