UWAGA!

Z dniem 12 lipca 2014 weszła w życie Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Załącznik do tej Ustawy zawiera:

WYSOKOŚĆ STAWEK PODSTAWOWYCH W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNICH JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH, WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW KORYGUJĄCYCH ORAZ ZASADY USTALANIA TYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW, A TAKŻE SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA WYSOKOŚCI OPŁATY

Zgodnie z nim stawki podstawowe za udostępnianie materiałów fotogrametrycznych zawarte są w Tabeli 3:

Tabela 3

Wybrane ustępy z załącznika do Ustawy:

10. Stawki podstawowe określone w tabelach nr 1–17 uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej.
11. W przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę
ryczałtową w wysokości 5 zł.
12. Opłaty, o której mowa w ust. 11, nie pobiera się, jeżeli odpowiednie nośniki danych elektronicznych dostarczy wnioskodawca.
13. Materiały zasobu, dla udostępnienia których jest niezbędne użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.

Wyżej wymienione opłaty nie podlegają podatkowi VAT.

 

Pełna treść zasad obliczania opłat za dane geodezyjne: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

W przypadku nieodpłatnego udostępniania materiałów w postaci elektronicznej na podstawie art.40a ust.2 pkt.2 ustawy PGiK należy:
- w głównym wniosku o udostępnienie (formularz C) zaznaczyć "na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy"
- w uwagach na wniosku dopisać który podpunkt art.40a ust.2 pkt.2 ustawy PGiK ma w tym wypadku zastosowanie
- w nazwie wnioskodawcy wpisać nazwę jednostki/podmiotu do którego to może odnieść się dany podpunkt
- wypełnić i dołączyć do wniosku odpowiednie uszczegółowienia wniosku (formularze C1-C9)
- złożyć do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wniosek o udostępnienie wraz pismem, powołującym się na odpowiednie przepisy, o bezpłatne udostępnienie danych
- przekazać odpowiedni nośnik danych (z góry wraz w wnioskiem lub w przypadku informacji zwrotnej z CODGiK-u iż objętość danych przekracza 20GB)


Przypominamy, że od 12 lipca 2014r. obowiązują jedynie wnioski o udostępnienie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.


Nowe wzory wniosków dostępne są na stronie CODGiK w zakładce: Obsługa Klienta/Formularze/Wnioski.