CAPAP

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest partnerem Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii w realizacji projektu: Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej.

Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej to portal informacyjny, który udostępni e-usługi oraz zbiory danych związane z informacją przestrzenną pochodzące z rejestrów georeferencyjnych, istotnych między innymi dla prowadzenia działalności gospodarczej, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zarządzania.

Usługi CAPAP świadczone będą obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej.

Wartość projektu: 189 614 022,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 160 451 385,41 zł

 stopka jpg

Cele Projektu

Cel główny:

Zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennych przez obywateli, przedsiębiorców i administrację publiczną.

 

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie dostępności narzędzi, usług oraz zbiorów danych 3D będących w dyspozycji administracji publicznej, w tym danych 3D i danych w postaci map cyfrowych
 • Podniesienie jakości i interoperacyjności usług elektronicznych i danych przestrzennych administracji publicznej
 • Zwiększenie świadomości i kompetencji użytkowników odnośnie zastosowania danych i usług danych przestrzennych, w tym danych 3D, analiz przestrzennych i map cyfrowych

Planowane efekty

 • Portal informacyjny Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej
 • Wyszukiwarka danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Wyszukiwarka danych przestrzennych 3D • Wyszukiwarka cyfrowych map topograficznych
 • Cyfrowe mapy topograficzne, ogólno geograficzne, tematyczne
 • Cyfrowe zasoby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Cyfrowa mapa dotykowa dla niewidomych i słabo widzących
 • Geokodowanie działek ewidencyjnych i nazw geograficznych
 • Wytyczne i procedury dla e-usług CAPAP
 • Analizy przestrzenne oparte o dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Analizy przestrzenne online z wykorzystaniem danych 3D
 • Mapy tematyczne na podstawie danych PZGiK i danych administracji
 • Dane 3D oraz mapy cyfrowe dla służb ratowniczych
 • Zbiory danych w 3D
 • Modele budynków 3D w standardzie INSPIRE