osnowy geodezyjne
osnowy geodezyjne
grawimetryczne i magnetyczne
granice administracyjne
granice administracyjne
zdjęcia lotnicze
zdjęcia lotnicze
nazwy geograficzne
nazwy geograficzne
mapy tematyczne
mapy tematyczne
baza danych obiektów
baza danych obiektów
ogólnogeograficznych
ortofotomapa
ortofotomapa
numeryczne dane wysykościowe
numeryczne dane wysykościowe
baza danych obiektów topograficznych
baza danych obiektów topograficznych
BDOT 10k
mapy topograficzne drukowane
mapy topograficzne drukowane

Aktualności

Realizacja usług szkoleniowych dla zespołu projektowego CAPAP (4)

 

 

Ogłoszenie nr 578423-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.      
SIWZ      
Załącznik nr 1 do SIWZ SOPZ      
Załącznik nr 1 do SOPZ      
Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy)      
Załącznik nr 3 do umowy      
Załącznik nr 4 do umowy      
Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór formularza ofertowego)      
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego      
Załącznik nr 4 do SIWZ  
 
 
Załącznik nr 5 do SIWZ      
Załącznik nr 6 do SIWZ      
Załącznik nr 7 do SIWZ      
Załącznik nr 8 do SIWZ      
Załącznik nr 9 do SIWZ      

 Informacji z sesji otwarcia ofert      
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty      

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
(Ogłoszenie nr 500033072-N-2017 z dnia 25-09-2017 r.)

   

Realizacja usług szkoleniowych dla zespołu projektowego CAPAP (3)

 

 

Ogłoszenie nr 573038-N-2017 z dnia 2017-08-17 r.      
SIWZ      
Załącznik nr 1 do SIWZ SOPZ      
Załącznik nr 1 do SOPZ      
Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy)      
Załącznik nr 3 do umowy      
Załącznik nr 4 do umowy      
Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór formularza ofertowego)      
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego      
Załącznik nr 4 do SIWZ  
 
 
Załącznik nr 5 do SIWZ      
Załącznik nr 6 do SIWZ      
Załącznik nr 7 do SIWZ      
Załącznik nr 8 do SIWZ      
Załącznik nr 9 do SIWZ      

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania CAPAP-3      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
(Ogłoszenie nr 500023107-N-2017 z dnia 05-09-2017 r)
   

Realizacja usług szkoleniowych dla zespołu projektowego CAPAP (2)

 

 

Ogłoszenie (Ogłoszenie nr 554080-N-2017 z dnia 2017-07-19)      
SIWZ      
Załącznik nr 1 do SIWZ SOPZ      
Załącznik nr 1 do SOPZ      
Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy)      
Załącznik nr 3 do umowy      
Załącznik nr 4 do umowy      
Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór formularza ofertowego)      
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego      
Załącznik nr 4 do SIWZ  
 
 
Załącznik nr 5 do SIWZ      
Załącznik nr 6 do SIWZ      
Załącznik nr 7 do SIWZ      
Załącznik nr 8 do SIWZ      
Załącznik nr 9 do SIWZ      

Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczące wadium w postępowaniu ZP/2017/CAPAP 2      
Wyjaśnienie treści SIWZ      
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -  nr 500004956-N-2017 z dnia 24-07-2017 r.      
         

Informacja z sesji otwarcia ofert      
Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania Cześć II      
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I      
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części III      

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

   

Komunikaty

Komunikat


W dniu 31.12.2017 r. Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej został zlikwidowany.

Po tym dniu, wszelką korespondencję należy kierować do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa). Należności za udostępniane dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy wnosić na konto bankowe Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii nr 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001

 

Dzień wolny

Szanowni Państwo,

Dzień 22.12.2017r. jest dniem wolnym od pracy w Centrlnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w likwidacji.
W związku z tym Ośrodek będzie nieczynny.

CODGiK w likwidacji

Uprzejmie informujemy, że Główny Geodeta Kraju podjął decyzję o likwidacji Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK). Zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Głównego Geodeta Kraju  z dnia 1 września 2017 r. w sprawie likwidacji instytucji gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, CODGiK prowadzi dotychczasową działalność do dnia 31 grudnia 2017 roku. Po tym terminie zadania wykonywane przez CODGiK będą wykonywane w ramach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Podjęta decyzja ma na celu umożliwienie wykonywania ustawowych zadań Głównego Geodety Kraju w sposób bardziej efektywny.