W państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poziomu centralnego zgromadzone i dostępne są mapy tematyczne: Rzeczpospolita Polska, Mapa podziału administracyjnego; Polska mapa ogólnogeograficzna; Polska mapa krajobrazowa w skalach 1:500 000 w wersjach ściennych wraz z płytami CD; mapa hydrograficzna; mapa sozologiczna.

 

 

Rzeczpospolita Polska, Mapa podziału administracyjnego

zawiera granice jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa zgodnie ze stanem aktualności na dzień 1 stycznia 2011r. oraz siedziby urzędów. Treść uzupełniającą stanowi sieć hydrograficzna (rzeki, kanały, jeziora), sieć transportowa (szlaki drogowe, kolejowe, przejścia graniczne, porty lotnicze, porty morskie, promy rzeczne) oraz sieć osadnicza wraz z nazewnictwem. Dodatkowo do mapy podziału administracyjnego został opracowany wykaz nazw miejscowości w formie cyfrowej.

 

zobacz próbkę danych: Mapa podziału administracyjnego

 

 

 

 

 

Polska mapa ogólnogeograficzna

zawiera sieć hydrograficzną, sieć transportową, sieć osadniczą wraz z nazewnictwem oraz regiony fizycznogeograficzne do poziomu makroregionów (opracowane na podstawie J. Kondrackiego A. Rychlinga) na tle ukształtowania terenu wzbogaconego o cieniowanie.

zobacz próbkę danych: Polska mapa ogólnogeograficzna

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska mapa krajobrazowa

zawiera elementy pokrycia terenu: zabudowę miejską i wiejską, tereny przemysłowe i zdegradowane, kopalnie odkrywkowe, hałdy, wysypiska, pola uprawne, uprawy trwałe, łąki i pastwiska, lasy liściaste, iglaste i mieszane, odkryte piaski i wydmy śródlądowe, bagna i tereny podmokłe, tereny wysokogórskie, tereny nieużytkowane. Ponadto na mapie przedstawiono sieć hydrograficzną, sieć transportową, sieć osadniczą, granice parków narodowych i krajobrazowych oraz ukształtowanie terenu w formie cieniowania.

zobacz próbkę danych: Polska mapa krajobrazowa

 

 

 

 

Komórką właściwą w zakresie realizacji zamówień oraz sprzedaży wydawnictw drukowanych jest Składnica Dokumentacji Geodezyjnej i Wydawnictw Drukowanych CODGiK.

Numer telefonu(22) 532 25 88

Numer telefonu(22) 532 25 81 - Punkt obsługi Klienta
Adres e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokument PDF Zamówienie na udostępnienie map drukowanych i wydawnictw

 

Mapa hydrograficzna w skali 1:50000, układ współrzędnych 1942, 1965, 1992

Mapa Hydrograficzna Polski jest mapą tematyczną przedstawiającą w syntetycznym ujęciu warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiemprzyrodniczym, jego zainwestowaniem i przekształceniem. Powstaje ona na podkładzie mapy topograficznej, na którą nanoszone są wyniki kartowania terenowego zjawisk i obiektów wodnych, przepuszczalności gruntów oraz liczne informacje związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi, oceny jakości wody, a także dane sieci monitoringu hydrosfery.


Zakres treści mapy hydrograficznej stanowią następujące elementy:
- topograficzne działy wodne,
- wody powierzchniowe,
- wypływy wód podziemnych,
- wody podziemne pierwszego poziomu,
- przepuszczalność gruntów,
- zjawiska i obiekty gospodarki wodnej,
- punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych.

 

Zobacz próbki danych: mapa hydrograficzna kolorowa

 

 

Mapa sozologiczna w skali 1:50000, układ współrzędnych 1942, 1992

Mapa Sozologiczna jest mapą tematyczną, przedstawiającą stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki - tak negatywnych, jak i pozytywnych - przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska. Mapa adresowana jest głównie do instytucji i urzędów ochrony środowiska oraz decydentów i planistów na szczeblach regionalnym, wojewódzkim , powiatowym i gminnym.


Zakres treści mapy sozologicznej stanowią następujące elementy:

- formy ochrony środowiska przyrodniczego,
- degradacja komponentów środowiska przyrodniczego,
- przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego,
- rekultywacja środowiska przyrodniczego,
- nieużytki,
- oznaczenia uzupełniające.

Zobacz próbki danych: mapa sozologiczna kolorowa

 

 

Skorowidze Kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych

Skorowidze zgłoszonych prac - mapy hydrograficzne

Skorowidze zgłoszonych prac - mapy sozologiczne

Komórką właściwą w zakresie realizacji zamówień oraz sprzedaży wydawnictw drukowanych jest Składnica Dokumentacji Geodezyjnej i Wydawnictw Drukowanych CODGiK.

 

Numer telefonu(22) 532 25 88

Numer telefonu(22) 532 25 81 - Punkt obsługi Klienta
Adres e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 


Komórką właściwą w zakresie realizacji zamówień w zakresie udostępniania map w postaci rastrowej (skanów map) jest Wydział Konwersji Zasobu Kartograficznego CODGiK.

Numer telefonu(22) 532 25 45
Adres e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 


Komórką właściwą w zakresie realizacji zamówień w zakresie udostępniania map w postaci wektorowej jest Składnica Dokumentacji Kartograficznej CODGiK.

Numer telefonu(22) 532 25 67
Adres e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.